[PS2DVD]PS2鬼泣全系列合集完美版制作完成!纳米盘下载+115网盘下载!全部上传完毕!

2010-01-09 12:02 | hope007

如题!

其实这个合集我很早就做过了,无奈于当时修改鬼泣2和鬼泣3的过场CG后,游戏不认!于是无限期搁浅!

直到几天前,收得无题兄的PS2鬼泣合集,发现鬼泣2和鬼泣3的过场CG全部压缩过,而且完美流畅播放!于是我下定决心一定要完美解决SFD格式视频的压缩问题!这样经过3天的研究(走了很多弯路......)终于完美解决了!所以才有了这个合集!

大家可能要问,无题已经出了鬼泣合集,那我有必要再出一个吗!?

本次合集制作的重点有3个:
1、HDL运行鬼泣1会不定时死机
2、无题兄的鬼泣合集里,鬼泣2和鬼泣3的背景音乐略有压缩
3、无题兄的鬼泣合集里,鬼泣3收录的是日版

所以,这个重制版的PS2鬼泣系列三部曲正是解决了以上的一些不足:
1、HDL运行鬼泣1,播放CG,强制跳过时,容易导致数据溢出而造成死机!合集内鬼泣1所有的游戏数据均保持原始的LBA位置(因为游戏有LBA锁定),合集内仅过场CG变换了LBA位置,并且是手动修改ELF里的LBA锁定记录,从而可以完美避开某些CG的相互冲突!鬼泣1过场CG除单个文件以外,我还加入了一个连贯文件(所有CG合成为一个大文件,当然,这个文件是假的,只是在光盘上认成一个大文件)可以避免数据溢出(原理我也不清楚,反正实际测试有效)!
且鬼泣1标题画面不进游戏不会死机!
2、鬼泣1、2、3所有背景音乐(BGM)无任何压缩!
3、鬼泣3收录的是中文特别版!

再补充说明几点:
1、鬼泣2和鬼泣3是多语言同时开发的,我将其游戏数据内多余根本用不上的其他语言文件(韩语、法语等)全部删除,这里就节省了950M空间!
2、合集内所有过场CG采用了特殊的压缩方式,最大限度保证画质,压缩后的CG几乎看不出与压缩前有差别!
3、配合附带的本人制作的HDL引导文件,可使鬼泣1在HDL运行下完美不死机!
4、游戏画面没有任何损失、背景音乐没有任何损失、游戏要素没有任何损失、特典CG全保留、过场动画保证高品质!
5、本来是想在无题的鬼泣合集基础上发个补丁的,鉴于游戏数据全部重新处理过,所以直接发布完整ROM!
制作这个合集一共花了2个星期时间!
最后要特别感谢无题兄,因为没有他,也就没有这个合集!

总的来说,这个合集与CAPCOM官方的美版鬼泣合集品质一样!

下面放出合集图片:

下载资源见下:

任意选择资源1或者是资源2,下载后解压出来的内容是一样的!所以下载资源1资源2不能通用


资源1:
纳米盘资源一共61个压缩包 所有压缩包均添加了恢复数据,如下载的数据有损坏,打开压缩包点“工具”—“修复压缩文件”即可修复压缩包!(修复后的压缩包记得重命名哦)

01.http://d.namipan.com/sd/1716962 32.http://d.namipan.com/sd/1722125

02.http://d.namipan.com/sd/1717137 33.http://d.namipan.com/sd/1722351

03.http://d.namipan.com/sd/1717352 34.http://d.namipan.com/sd/1722559

04.http://d.namipan.com/sd/1717573 35.http://d.namipan.com/sd/1722779

05.http://d.namipan.com/sd/1717780 36.http://d.namipan.com/sd/1722894

06.http://d.namipan.com/sd/1717903 37.http://d.namipan.com/sd/1723053

07.http://d.namipan.com/sd/1718112 38.http://d.namipan.com/sd/1723135

08.http://d.namipan.com/sd/1718359 39.http://d.namipan.com/sd/1723211

09.http://d.namipan.com/sd/1718467 40.http://d.namipan.com/sd/1723288

10.http://d.namipan.com/sd/1718590 41.http://d.namipan.com/sd/1723404

11.http://d.namipan.com/sd/1718702 42.http://d.namipan.com/sd/1723466

12.http://d.namipan.com/sd/1718821 43.http://d.namipan.com/sd/1723538

13.http://d.namipan.com/sd/1718902 44.http://d.namipan.com/sd/1723684

14.http://d.namipan.com/sd/1718969 45.http://d.namipan.com/sd/1723852

15.http://d.namipan.com/sd/1719079 46.http://d.namipan.com/sd/1723935

16.http://d.namipan.com/sd/1719189 47.http://d.namipan.com/sd/1724066

17.http://d.namipan.com/sd/1719293 48.http://d.namipan.com/sd/1724212

18.http://d.namipan.com/sd/1719494 49.http://d.namipan.com/sd/1724456

19.http://d.namipan.com/sd/1719630 50.http://d.namipan.com/sd/1724948

20.http://d.namipan.com/sd/1719820 51.http://d.namipan.com/sd/1725081

21.http://d.namipan.com/sd/1719987 52.http://d.namipan.com/sd/1725183

22.http://d.namipan.com/sd/1720128 53.http://d.namipan.com/sd/1725255

23.http://d.namipan.com/sd/1720256 54.http://d.namipan.com/sd/1725391

24.http://d.namipan.com/sd/1720389 55.http://d.namipan.com/sd/1725459

25.http://d.namipan.com/sd/1720536 56.http://d.namipan.com/sd/1725526

26.http://d.namipan.com/sd/1720683 57.http://d.namipan.com/sd/1725599

27.http://d.namipan.com/sd/1720770 58.http://d.namipan.com/sd/1725666

28.http://d.namipan.com/sd/1720806 59.http://d.namipan.com/sd/1725815

29.http://d.namipan.com/sd/1720865 60.http://d.namipan.com/sd/1726029

30.http://d.namipan.com/sd/1721935 61.http://d.namipan.com/sd/1726035

31.http://d.namipan.com/sd/1722007


资源2:
115网盘资源见下,一共9个压缩包!


01.http://u.115.com/file/f2a97a8c4f

02.http://u.115.com/file/f2f2762145

03.http://u.115.com/file/f2585f4b40

04.http://u.115.com/file/f28dfca6ed

05.http://u.115.com/file/f229cadde3

06.http://u.115.com/file/f24d9cb133

07.http://u.115.com/file/f213f62a13

08.http://u.115.com/file/f2d22ecbb8

09.http://u.115.com/file/f27a065eb6